Mentsük meg a dabasi Thury-kúriát!

2016.04.30 11:53

A település és a birtok

A településről

Dabas a Pest megyei régió déli részén helyezkedik el. A város, jelentős és tudatos fejlesztéseinek köszönhetően folyamatosan fejlődik és gyarapszik. Ellátottsága kiváló, valamint előny jelent a főváros közelsége, jó tömegközlekedése és az 5-ös autópályán való megközelíthetősége. A négy községből (Sári, Felső,- Alsódabas, Gyón) egyesült mintegy 17 000 lélekszámú alföldi kisváros megfelelő ellátottsággal rendelkezik, amely a 21. századi igényeket kielégíti. Röviden szólva: „jó itt élni!”

A kúriák városa

Dabas híres a kúriáiról is, amelyből jelenleg több mint 30 áll a településen. Az épületek többsége klasszicista, míg néhány épület barokk stílusban épült. A kúriák építése 1760 és 1880 közé tehető. A legtöbb épület megfelelő funkcióra (lakóház, közösségi tér, orvosi rendelő, könyvtár, helytörténeti kiállítótér stb.) talált és az állapotuk is megfelelőnek mondható. A Fiatal Műemlékvédők Egyesülete kezdeményezte Dabas Város Önkormányzatánál a Halász program (örökségvédelmi irányelvek) elfogadását, amelynek keretein belül már megújult a Halász Olivér és Nemes-kúria. Folyamatban van a Gombay-Dinnyés-kúria befejezése is, amely az Egyesületnek ad otthont, ahol helytörténeti tabló és makett kiállítótér  (helyi értéktár) létesül. Ezeknek az épületeknek a megújítását külön cikksorozatban szeretnénk ismertetni.

Borovszky Samu Magyarország vármegyéi és városai: Alsódabas leírásának részlete

„A községnek egyik érdekessége az is, hogy itt nyugszik a temetőben Kossuth László, Kossuth Lajos atyja. A mai község az 1830-as évek óta a vármegye történelmében nagy szerepet játszik, - mint a Dabasi Halász család törzsfészke. Volt idő, a mikor innen igazgatták a vármegyét, miután az összeházasodás révén igen nagy kiterjedésű rokonsággal bíró Halász család táblabíró-alakjai itt laktak. A múlt század harminczas éveiben az itteni úri kaszinó báljaira eljöttek a Tisza-Dunaköz, sőt Fehér és Komárom vármegyék nemes családjai is és ekként Dabas találkozó-helye volt a vármegyében szerepet vivő nemesi birtokosoknak. A község jelenlegi képe is nagyon jellegzetes. Csupa nemesi kúria. Urasági lakás 25-30 holdas belsőségekkel, picziny zsellérházacskákkal. Parasztgazdaság máig is elenyészően csekély van itt. A község zöme napszámosokból és cselédekből áll, a számottevő elem azonban természetesen az intelligenczia.”

A birtok

A Thury-kúria (Dallos udvar) az egykori Alsódabas településhatárán állt. Az 1880-as kataszteri térkép és birtoklap alapján a birtok négy helyrajzi számon volt nyilvántartva (8,10,11,12,13). A 12-es helyrajzi számon a kúria épülete (932 öl), míg a 13-ason (42 öl) a melléképület van nyilvántartva. A kúria 67-es házszámot, míg egyik melléképülete a 67/a számozást kapta. A 8-as (1 hold 459 öl) és 11-es (1224 öl) helyrajzi számon lévő telekrészek kertként funkcionáltak. A 10-es helyrajzi számon szántóföld (2 hold 293 öl) lett bejegyezve. A kúria birtoka összesen közel 5 kataszteri hold (1 hold=1600 öl) volt. A 8-as, illetve a 10 és 11-es helyrajzi számú telkeket egy fákkal övezett út osztott ketté.Nagy valószínűséggel a művelésre szánt földet innen közelítették meg, míg a főútról az épület lakói és vendégei érkezhettek meg. Az 1880-ban készült kataszteri térkép alapján jól látható, hogy a díszkert az utcával párhuzamos részen helyezkedett el, míg a művelésre szánt terület az épület szárnyai mögött volt megtalálható. A kisnemesi kúriákra jellemző módon az épület az úttól távolabb helyezkedik el, amely lehetőséget biztosított kisebb díszkert kialakítására. Az egyik archív fotón látható, hogy itt kocsi körülhajtó volt kialakítva.

Nemesi birtok és szomszédságok

A környezete

Északon az 1760 körül épült Zlinszky János-kúria (FME által beazonosított kisnemesi épület), délen pedig a Halász Móricz-kúria birtoka határolta. A Thury kúriával szemben az út túloldalán volt Csajághy Béla 1880 körül eklektikus stílusban emeltetett kastélya, amelyet a korábbi évtizedekben háborús sérülés miatt lebontottak. Ennek az épületnek a Thury-kúriával szemben volt megtalálható a hatalmas méretű díszkertje.

Az egykori kastély északi szomszédságában a mai napig áll Halász Béniné 1880 körül épült eklektikus polgári háza, amely helyi védelem alatt áll. Felújítása reményeink szerint hamarosan megkezdődik.

Déli oldalról kertszomszéd volt Halász Jenő ízlésesen megformált „U” alaprajzú klasszicista kúriája (lebontották).

Az archív fotókat végignézve képzeletben visszautazhatunk az időben és elképzelhetjük, hogy milyen településkép határozta meg Alsódabast.

Tulajdonos nemesi családok

Halász és Bátky nemesi családok

„Halász (Dabasi). Ferencznek, nejének Fejszés Katalinnak és gyermekeinek: Mihály, Ferencz, Halász. István, Erzsébet és Katalinnak, valamint testvérének Györgynek és nejének Kovács Zsuzsánnának és gyermekeinek: János, György és Judithnak Lipót király 1669-ben ármálist ad. H. Mihály, Péter, Ferencz, József, Imre, István, ifj. István, János és Pál dabasi lakosok 1730-ban; Bálint, Sámuel, Ignácz és Gáspár 1817-ben a nemesek főkönyvébe bevezettettek. Ferencz és György 1676-ban esküdtnek, Miklós 1809-ben szolgabírónak, Pál 1818-ban esküdtnek, Gusztáv 1836-ban ügyésznek, Balázs 1842-ben al-, 1848-ban főügyésznek, Móricz 1681-ben és 1867-ben főmérnöknek, Bálint 1867-ben 6-ik, 1873-ban első aljegyzőnek, Tivadar 1875-ben árvaszéki ülnöknek, Olivér 1883-ban aljegyzőnek, Zsigmond cs. kir. kamarás 1888-ban főszolgabírónak, Jenő 1889-ben szolgabírónak, 1897-ben főszolgabírónak, Sándor pedig 1878-ban szolgabírónak és 1889-ben főszolgabírónak választattak meg. H. Móricz 1905 óta szolgabiró, Bálint 1906 óta árvaszéki ülnök. Czímer: kékben, zöld dombon, fészkén ülő, fiait tápláló, kiterjesztett szárnyú fehér pelikán Sisakdísz: féllábon álló daru, felemelt jobbjában kavicsot tart. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.”

Bátky (felsőbátki) ősrégi gömöri család, melynek származása egészen a XIV. századig nyúlik vissza. Bátky János fiának Bátky Domonkosnak, ki 1383 körül élt, felesége Sárosi Borbála volt, Sárosi Pálnak lánya.

1383-ban Bánky Domokosnét nővéreivel, Dancs Domokosnéval és Abafy Jakabnéval beiktatták Péterfalva felének és Répás egész községnek negyed részébe, minden járulékaival, jobbágyaival együtt, amely leány-negyed címen illette őket. A kutatásinkból annyit sikerült megtudnunk, hogy 1880-ban Halász Viktória Bátky Menyhértné tulajdona az épület. Az özvegy 1887-ben hunyt el végelgyengülésben, aki korábban két gyermekét is elveszítette. Imre 1865. augusztus 7-én (élt 23 évet), míg lánya Borbála 1866. február 20-án (élt 21 évet) hunyt el.

Gyermekeinek az 1854-ben nyitott alsódabasi református temetőben emeltetett hatalmas gránit obeliszket, amelyen a következő felirat áll:

„EPEDT ANYÁTOK ÉLNI VELETEK,

HA KELL MEGHALNI SZÁZSZOR ÉRTETEK.

ÉS TI ŐT ELHAGYÁTOK!

AZ ÚR MAGÁHOZ HÍVTA GYERMEKIT.

CSEKÉLY ENYHÜLÉST E SÍRNÁL KERESVE.

SÓHAJT HOZZÁTOK A SZÜLŐ KESERVE,

ÉS ÁLDÁSÉRT REÁTOK,

KÖNYÖRGVE KÜZDVE TÖLTI NAPJAIT.”

Kisnemesi kúria története és jellemző

A kúriát Halász Viktória Bátky Menyhértné 1880. január 8-án örökölte (feltehetőleg a férjétől) a birtoklap bejegyzés és a kataszteri térkép tanúsága szerint. Viktóriától 1898. június 1-én Halász Károly örökölte, akitől 1899. május 4-én Halász Vincéné 4100 koronáért vásárolta meg a kisnemesi udvarházat és a hozzá tartozó birtokot. A második katonai felmérés térképén is látható az épület, amely 1806 és 1869 között készült el.

Tehát az építés ideje erre az időszakra tehető. Az 1840 körül klasszicista stílusban épült kisnemesi kúria „L” alaprajzú épület, amely a Szent István úttal párhuzamosan, de attól távolabb, megcsonkított telken áll. A korábbi évtizedekben MGTSZ hasznosította az épületet, majd egy Kft tulajdonába került, akik irattárnak használták az épületet. A kúria több éve üresen áll. Jelenleg telekáron, azaz 6 millió forintért eladó.

Az épület bal szárnyában a gazdasági funkciójú, míg a jobb szárnyban az egykori étkező és szobasor kapott helyet. A kúria középtengelyében, tehát a két épületszárny csatlakozásánál egy nagy fogadóhelyiség található, amelyből három irányban juthatunk a különböző funkciójú terekbe. Az épület szerkezetein jól kivehető, hogy több ütemben építették, bővítették. A különböző korokból származó nyílászárói is a több lépcsős átalakítás tényét támasztják alá. Nagy valószínűséggel így jött létre az egyedülálló bejárati és tornác részek is, amelyre egy alapos, szakszerű fal és festőrestaurátori kutatás adhat megfelelő választ. Ebből kideríthetővé válna az eredeti alaprajz, valamint a nyílászárók helyei és méretei is. A tornácok és a fogadó tér változó hajlásszögű bádoglemez állókorcos fedést kaptak, míg a nyeregtetős részek cserepezéssel készültek el. Sajátos a főbejáratot kihangsúlyozó nyeregtetős kialakítású, valamint kontyolással záródó tető, amely izgalmas megjelenést biztosít az épület számára. Az épület homlokzata puritán. Oszlopai posztamensről indulnak, míg fejlemezei egyedi lépcsős kivitelben készültek. A szélső oszlopok téglalap, míg a belsők kör keresztmetszetűek, amelyek a dabasi kúriák esetében szokatlan párosítást jelentenek.

Az udvari szárny, koronázó párkányára sajátos díszítőmotívum (íves-csipke jellegű) jellemző, amely oldalirányban csak lépcsőzetes egyenes formában folytatódik. Az udvari épületsarkoknál ezt a kritikus találkozású eltérő díszítésű vakolatarchitektúrát bravúrosan összekötve oldották meg, amely szép csatlakozási pontot eredményez. A kúria hátsó homlokzatai lábazattal és koronázó párkánnyal sem rendelkeznek.

Főbejárata feletti mellvédfalban kör keresztmetszetű szellőző ablak figyelhető meg, amelyet vakolatkeretezés övez. Az oromfalaknál vízszintes irányban igényesen faragott gerendavégek figyelhetők meg. Jól látható a belső udvart határoló épülethomlokzatok tudatos feldíszítése, tehát ez jelenti az épület legfőbb reprezentatív megjelenését. A kisnemesi és népi építészet jellegzetességei érvényesülnek az egyedi megformálású úri lakon. Szép példája az alföldi kisnemesi udvarházaknak.

Hasznosítási javaslatok

A kúria felújításra szorul, amely lehetőséget kínál arra, hogy közelítőleg az eredeti állapot visszaállítható legyen. Az épület felmérését a Fiatal Műemlékvédők Egyesületének szervezésében a Halász program (Dabas város örökségvédelmi irányelve) keretein belül a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar hallgatói - Dér Endre és Szatmári Szabolcs építészmérnök hallgatók végezték el. A felmérésből készült rajzokat Antal Anita (építészmérnök) az FME rajzfelelős elnökségi tagja felügyelte. A hasznosítási javaslatokat és a dokumentációt Kecskeméti Norbert állította össze. Szabadkézi és műszaki rajzok, fotók egyaránt készültek, továbbá egy 1:100-as léptékű rekonstruált állapotot mutató makett (Tillinger Ádám munkája) is született. A Thury-kúriát a Halász program keretein belül az Egyesületünk javaslatára Dabas Város Önkormányzata 2013-ban helyi védelem alá helyezte (homlokzatvédelem HV), jelezve annak értékességét és védelmének fontosságát.

Javaslatok

A kúria megmentése, felújítása, illetve korszerűsítése izgalmas és kihívást jelentő szakmai feladat. A 290 m2-es épület fekvése és az „L” alaprajza kiváló lehetőséget biztosít lakás, lakások, üzlet, vagy iroda, műhely esetleg szálláshely kialakítására. Az FME magán, majd 2-3 lakásos társasház terveit is elkészítette. Bár egy ilyen jellegű épületnek csak akkor lehet ez megfelelő funkció, ha az épület egységes van kezelve. A társasházak tipikus betegségei ellen jelen esetben a helyi védettség nyújthat oltalmat a megfelelő szemléletű lakók mellett.

Alapelveink

  1. anyagazonosság tartása
  2. arányrendszer tartása
  3. egységes és tiszta homlokzat megteremtése
  4. az eredeti alaprajzba történő legkevesebb beavatkozás
  5. a lehető legtöbb értékes építészeti elem autentikus megőrzése és felújítása
  6. nedvesség elleni szigetelés készítése, megfelelő vízelvezetés
  7. megfelelő statikai szempontok érvényesítése
  8. korszerű víz, csatorna, fűtés rendszer és elektromos hálózat kiépítése
  9. egészséges lakókörnyezet kialakítása

Összességében minden részletre kiterjedő építészeti tervdokumentáció szerint történő megújítást tudunk elfogadni.

Építészeti beavatkozás

Szerkezetek

Az épület rendbetételét a szerkezeteket érintő megerősítésekkel és cserékkel kell kezdeni. Ebből a szempontból van érintett alap, fal, födém és fedélszerkezeti szakasz is. A szerkezetekben keletkezett károk a megfelelő vízelvezetés hiánya miatt következtek be. Az épületnek egyes falszakaszait újra kell építeni. A megmaradó falakat utólagos nedvesség elleni szigeteléssel vagy szárító vakolattal kell ellátni. Egységes és statikus által méretezett koszorút kell készíteni, amely fogadhatja az új födémet (látszó vagy borított) és ácsszerkezetet (üres fedélszék).

Víz, csatorna, fűtésrendszer, elektromos hálózat

Az épületbe be kell vezetni a vezetékes vizet, gázt és a villanyvezeték hálózatot is újra kell húzni. A városi szennyvízhálózatra is rá kell csatlakozni. Egy korszerű fűtésrendszer kiépítésére is van szükség. A fűtésrendszer tervezése és kiépítése során ügyelni kell arra, hogy a helyiségekben vezetékek nem jelenhetnek meg.

Belső terek

A belső terek kialakítása során törekedni kell a kúriákhoz illő építészeti és esztétikai megjelenésekre. Lakószobák esetében a hajópadlót, míg az egyéb használatú helyiségekbe a kerámia lapot javasoljuk. A falakat hagyományos meszeléssel ellátni. A belső terek ajtóit egy meglévő minta alapján egységesítenénk. Ezzel rendet tennénk a sokféle ajtótípus között.

Külső felületek - homlokzatok és felhasznált anyagok, színek

A homlokzatrekonstrukció során egy egységes megjelenési struktúrát tudunk elképzelni, amelyet egységesített az épületen is megtalálható nyílászárók (ajtók, ablakok) készítésével és beépítésével tudunk elképzelni. Az épület fedésére szegmensvágású kerámiacserepet, míg a bádogos anyagokra a horganyzott acéllemezt tartjuk célravezetőnek. A nyílászárók színét a jelenleg is foszlányokban látható zöld színt érdemes használni, míg a homlokzatok fehér meszelést kapnának. A két tornác burkolatát nagyméretű téglával érdemes fedni, ahogyan az épületet övező járdákat is.

Összegzés

Amennyiben felkeltettük az érdeklődését a kúriával kapcsolatban, akkor kérem keressen meg minket. Felmérési és hasznosítási rajz, illetve fotó dokumentcióval, valamint szakmai tanácsadással is tudjuk segíteni az épület felújítását!

Mentsük meg közösen a Thury-kúriát!

FME

FOTÓTÁR

Ez a képgaléria üres.

Bátky család címere

Halász család címere

A cikk végén található a FOTÓTÁR!