Az Egyesület céljai és tevékenysége

 

    Az Egyesület műemlékvédelmi és településvédelmi társadalmi szervezet. Az Egyesület célja: a védettségre érdemes épületek, utcák, létesítmények dokumentálása, digitális adatbázis létrehozása, és szükség esetén a műemléki védettség alá helyezésük kezdeményezése.

Az Egyesület céljait különösen a következő eszközökkel valósítja meg:

 1. Magyarország építészeti emlékeinek felkutatása, felmérése, értékelése, védetté nyilvánításuk kezdeményezése és fenntartásuk elősegítése.
 2. Ismertető táblák kihelyezésének kezdeményezése.
 3. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az illetékes hatóságokkal és szervezetekkel, oktatási intézményekkel, valamint a külföldi műemlékvédelmi szervezetekkel.
 4. Könyvek és egyéb sokszorosított kiadványok kiadása és forgalmazása, szakmai kiállítások szervezése.
 5. A fenti célok megvalósítása érdekében szellemi és anyagi erőforrások felkutatása és megszerzése.
 6. A lakosság tájékozódási jogainak és lehetőségeinek maximális biztosítása, a polgárok véleményeinek begyűjtése és megfelelő közvetítése a döntéshozókhoz, illetve a helyi közélet szereplőivel való rendszeres konzultáció lehetőségének megteremtése.

Az Egyesület politikai tevékenységet nem végez, választásokon jelöltet nem állít, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Tagságról

Az Egyesület munkájában rendes, illetve pártoló tagok vehetnek részt. Az Egyesület tagja lehet bármely természetes személy, jogi személy, aki az Egyesület céljaival és működési elveivel egyetért:

 • elfogadja az Alapszabályt,
 • vállalja az Alapszabályban rögzített, az Egyesület tagjait terhelő kötelezettségeket és
 • a belépési szándékot belépési nyilatkozatában kinyilvánítja.

A kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arra nézve, hogy az Egyesület Alapszabályát magára nézve kötelezően elfogadja. A tag nyilvántartásba-vételéről az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. Az Egyesület tagjai tagsági díjat fizetnek. A tagsági díj mértékéről a Közgyűlés dönt. A belépési kérelem elfogadásáról az Elnökség határoz. Pártoló tag lehet az a magyar vagy külföldi, természetes vagy jogi személy, aki adományaival az Egyesület munkáját segíti, de abban rendes tagként nem kíván részt venni. A pártoló tagságról az Egyesület elnöksége dönt. A pártoló tag javaslattételi és tanácskozási joggal vehet részt - meghívás alapján - a Közgyűlésen, az Elnökség ülésén és az Egyesület rendezvényein, Egyesületi tisztségre nem választható, ilyen tisztségre történő választásba nem vehet részt.

Közgyűlés

 Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A Közgyűlés nyilvános.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 1. az alapszabály módosítása;
 2. az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
 3. a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
 4. az éves költségvetés elfogadása;
 5. az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;
 6. a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
 7. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
 8. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
 9. a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
 10. a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
 11. a végelszámoló kijelölése;
 12. azok a kérdések, amelyeket az Alapszabály vagy bármely jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A Közgyűlést az Elnökség évente legalább egyszer köteles összehívni. A Közgyűlést az Egyesület székhelyén kell megtartani. A Közgyűlésen szavazati joggal vehet részt az Egyesület minden tagja, a pártoló tag kivételével. Minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik.

Elnökség

    Az Egyesület ügyvezetését az Elnökség látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai. Az Elnökség öt tagból áll: az Elnökből, a két Alelnökből, a két tagból és a titkárból. Az Elnökség az Elnökét maga választja a tagjai közül. Az Elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni, a Közgyűlésen az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.

Az Elnökség:

 1. Kecskeméti Norbert-elnök
 2. Bökönyi Levente-alelnök
 3. Szilva Máté-titkár
 4. Antal Anita-rajzfelelős elnökségi tag
 5. Tillinger Ádám-makettfelelős elnökségi tag

Az Elnökség (ügyvezetés) feladatkörébe tartozik

 1. az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
 2. a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;
 3. az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése;
 4. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
 5. az Egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
 6. a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése;
 7. az általa összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
 8. részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
 9. a tagság nyilvántartása;
 10. az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
 11. az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
 12. az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
 13. az Alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről és kizárásáról, és tagsága megszűnéséről való döntés;
 14. a működőképesség fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése.

Az Elnökség szükség szerint, de legalább félévente ülésezik.

Az Egyesület gazdálkodása

Az Egyesület bevételei:

 1. tagok által fizetett tagdíj, tagoktól kapott adomány;
 2. más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; támogatás
 3. az a)-b) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.

Az Egyesület nem fogad el támogatást környezetszennyező vagy természetromboló vállalkozástól, illetve attól, amelynek tevékenységét bírálja, vagy tevékenységének megváltozatását, megszüntetését javasolja.

Az Egyesület költségei, ráfordításai (kiadásai):

 1. alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
 2. gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek; az Egyesület szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;
 3. az a)-b) pontok alá nem tartozó egyéb költség.

További részletek az Alapszabályban olvashatóak.